خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه با هر username که باشم ، من را connect می کند. 
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه تا خودم نخواهم مرا D.C نمی کند. 
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچ وقت به من پیغام line busy نمی دهد. 
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه با یک delete هر چی را بخواهم پاک می کند. 
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه اینهمه wallpaper که update می کند . 
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه با اینکه خیلی بدم ، من را log off نمی کند. 
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه همه چیز من را می داند ولی send to all نمی کند. 
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه می گذارد هر جایی که می خواهم In visible بروم.
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه همیشه جزء friend هام می ماند و من را ignor و delete نمی کند. 
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه همیشه اجازه ، undo کردن را به من می دهد.
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه من را install کرده است . 
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه اینهمه friend برای من add می کند. 
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه اراده کنم ، ON می شود و من می توانم باهاش حرف بزنم. 
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه دلش را می شکنم ، اما او باز من را می بخشد و shout down ام نمی کند.
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه password اش را هیچ وقت یادم نمی رود ، کافیه فقط به دلم سر بزنم. 
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هرگز گوشی اش را خاموش نمی کند. 
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه تلفنش همیشه آنتن می دهد و شماره اش همیشه در شبکه موجود است . 
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچ وقت پیغام no response نمی دهد .
خدا را دوست دارم به خاطر اینکه هیچ وقت ویروسی نمی شود و همیشه سالم است .
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه هیچوقت نیازی نیست براش Buzz بدهم
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه نامه هاش چند کلمه ای بیشتر نیست ، تازه spam هم تو کارش نیست . 
خدا را دوست دارم ، بخاطر اینکه وسط حرف زدن نمی گوید، وقت ندارم ، باید بروم یا دارم با کس دیگری حرف می زنم. 
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه من را برای خودم می خواهد ، نه خودش . 
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه همیشه وقت دارد حرف هایم را بشنود. 
خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه فقط وقت بی کاریش یاد من نمی افتد. 
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه می توانم از یکی دیگر پیشش گله کنم ، بگویم که... 
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه همیشه پیشم می ماند و من را تنها نمی گذارد ، دوست داشتنش ابدی است . 
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه می توانم احساسم را راحت به آن بگویم ؛ نه اصلاً نیازی نیست بگویم ، خودش میتواند نگفته ، حرف ام را بخواند. 
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه به من می گوید دوستم دارد و دوست داشتنش را مخفی نمی کند. 
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه تنها کسی است که می توانی جلوش بدون اینکه خجل بشوی گریه کنی ، و بگویی دلت براش تنگ شده. 
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه ، می گذارد دوستش داشته باشم، ، وقتی که می دانم لیاقت آنرا ندارم. 
خدا را دوست دارم ، به خاطر اینکه از من می پذیرد که بگویم: 
خدا را دوست دارم!